زندگی صحنه ی يکتای هنرمندی ماست

هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پيوسته بجاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد