سلام...

گاهی غم عالم رو دلم ميشينه وقتی چيزای خوب ،هميشگی نيست و بعد از مدتی يعنی دقیقا زمانيکه به بودنش عادت کردی تغيير ميکنه و از بين ميره نابود نميشه ولی ديگه مثل قبل نيست... باز چند روزی ميگذره و به نبودش عادت ميکنم... امان از عادت... شايد از اين اتفاقات بايد يادبگيرم در حال زندگی کنم و قدر چيزی رو که حالا دارم بدونم نه وقتی که رفت و نبودش و کمبودش  درک کردم يادش بيفتم... خلاصه عادت نکنيم که ترک عادت موجب بد دردی ميشه!