سلام...

جاتون خالی ديروز با پسر و دختر خاله رفتيم خريد روز مادر.اينقد خنديدم... از خنده نزديک بود بشينم کف خيابون.