قطره....                                               

استکان...             

ليوان...پارچ...                                         

کاسه...تشت...       

بشکه...دريا...

اقيانوس...

آسمان...

خدا...