سلام...

حالم داره از هرچی درس و علم و مدرک تحصيليه بهم می خوره.

نمی خوام.