سلام...

نمی دونم برای تو هم پيشامده يا نه؟ البته اگه از جنس مذکر باشی هيچ وقت برايت پيش نمی آيد.

اصلا نگاه نميکنن به قيافت به تیپت... هر وقت عشقش بکشه کاره خودشو ميکنه...يه کی نيست بگه ..ااااااااااو يه کم قد يه مورچه آدم باش...اصلا شده عرف.کم پيدا ميشه کسی ازاين عرف پرهيز کنه...

وای اين چراغ زدن ها چه اعصابی ميگيره...گاهی هم اين قد پرو ميشه،پيله ميکنه ،هی باهات مياد...

نمی دونم چطور فکر ميکنن که به خودشون اين اجازه رو ميدن  اين حرفا اين کارا رو به هر دختری که کنار خيابون منتظر تاکسی بگه... بلا استثنا هر کی از کنارت رد ميشه حرفی برای گفتن داره....و تو (من) جز سکوت و کر شدن هيچ کار ديگه ای نبايد انجام بدی ...مثلا بگيری يارو رو تا جا داره بزنيش که دفعه آخرش باشه دهنشو باز ميکنه هر چرندی که می خواد می ريزه بيرون....

بابا اين مثلا مردان مسلمان کشور(شامل همه نمی شود) مريضن يکی جمعشون کنه.