*فکرشو بکن که آدم خودشو مثل کاغذ مچاله کنه و بندازه سطل آشغال (البته زمانی که حالش گرفت است)بعد هی پرت کنه و کاغذ مچاله بخوره به در و دیوار .و این کارو چند بار انجام بدی .

آخرشم بلند بشی با گفتن اه با حرص و محکم پرت بکنه توی سطل.

*فکرشو بکن يه دمپای برداری و مثل سوسک بزنی خودتو له کنی.اون وقت هم حرصت از بين رفته هم حس يه سوسک له شد رو می فهمی.