عزيز سلام...

*چه خوبه که بالاخره تصميم بگيری و دو دل نباشی.کمترين خوبيش اينه که شب آسوده می خوابی و عذاب پا در هوا  بودن رو نداری.اينکه بالاخره بين دلت و عقلت يه کدومو انتخاب کنی. می دونم که اکثرتون ميگين هر چی دلت ميگه بکن. ولی می دونم اونی که دلم ميگه اشتباه. با اين وجود دلم به کاری که عقلم هم ميگه نميره...

*توآرزو داری به چيزای که دوست داری برسی و حالا چيزای که بهشون رسيدی و داری رو دوست داشته باش. نمی دونم اين جمله از کيه. ولی من بايد سه بار در روز با خودم بگم تا کمتر غر بزنم وقدر چيز رو که يه زمانی آروزی داشتنشو داشتم بدونم.