سلام...

تو همشهری جوان يه مطلب خوندم راجع به فيلم نوک برج .اتفاقا منم ديده ام.بعد از نقد و اين حرفا کمی تعريف کرد که اتفاقا منم از همونا خوشم اومد گفتم (يعنی فکر کردم) که بگمشون بدونيد .

مهم ترين دليل پيشنهاد دادن نوک برج دو چيز است.يکی حضور امير حسين صديق(من شخصا دوستش دارم. يعنی بازيشو)در نقشی به شدت با تشديد دوست داشتنی(پزشکی وسواسی)که در هر سکانس خنده آوره ولی لازمه بگم که مقلد خوبيه ادای Miss dud fair وShakira(اینارو که ميشناسيد؟ )رو خيلی قشنگ در مياره. در ادامه به شعر ليلا که فروتن يخ می خونه اشاره کرده:"پس ازپايان فيلم حداقل دو سه ساعتی زير لب زمزمه اش خواهيد کرد".راست نوشته ما (من و دوستام)هی باهم ليلا خونديم...

به قول سحر ارزش يک بار ديدن رو داره.