سلام...

فردا صبح ميريم اصفهان عروسی.اين چند وقت کلی عروسی دعوت شديم تازشم پريشب ، به دومادی پسر عموی نديده دعوت شديم.با اين دعوت ميشه پنجمين عروسی. شما ها نمی خوان خبر عروسی بدين و دعوت کنيد؟