توجه

با پاسخ گويی به سوال زير يک کارت اينترنت ببريد

فرض کنيد αوβدو عدد باشند٫به طوری که :

α۳-۶α۲+۱۳α=۱

β۳-۶β۲+۱۳β=۱۹

؟ α+βمطلوبست محاسبه ی