سلام...

شما هم با ديدن اين اتفاقات يا دوران شاه وزوزک می افتين؟ همو زمونی که دختر ها رو زنده به کور می کردن.

خوبی اون زمون اين بود که يهو خاک و می ريختن و نفس...

ولی حالا دارن ذره ذره نفس رو ميگيرن.