سلام...

تو اصفهان چيزای ديدم باور نکردنی

چشم و هم چشمی عجيب

عجيبه که پولدارا نميدونن با پولشون چيکار کنن!

پولدار بودن اما دل خوش نداشتن