سلام...

*گاهی زمان مثل برق،مثل چشم بر هم زدن ميگذره. وقتی به اين صورت از برابرمان عبور می کنه، می گن خوش گذشته.

*گاهی زمان کند پيش ميره،مثل يه آدم معتاد که مسافت ۲ متر را ساعتها طول می دهد تا به انتها برسونه. اين جور وقتا ميگن خشک گذشته.

*گاهی زمان همان اندازه که بايد طول بکشه ، طول ميکشه/ نيم ساعت همان نيم ساعت ميگذره، اين جور وقتا چی ميگن؟