سلام...

هميشه آرزويی رو مد نظر بگير که به راحتی نشه بهش رسيد.

نه اونقدر بزرگ و عجيب که از رسيدن بهش نااميدشی.

و نه اونقدر کوچيک که با دست دراز کردن تو مشتت باشه.