سلام...

ميگن اگه پول نداشته باشی نمی تونی تو اين دوره زمونه درس بخونی.

ميگن برای پول دار شدن بايد علمشم داشته باشی.

د بيا هنوزم معلوم نشد اول مرغ اول بود يا تخم مرغ...