تو با منی 

               هر جا برم

                                   مهر تو بند جونم