يکی بياد يه ديوار کوتاه تر از من بده دست اينا.

خسته شدم ازبس تو کوچه علی چپ گشت زدم.

راستی همتونو دوست دارم اينو فراموش نکنيد