سلام

خيلی سخت که وبلاگ بنويسی ام خودت نتونی به بينيش .درد منو فقط کسی درک

می کنه که قبلن کشيده باشه.

خلاصش خواستم به اطلاع شما عزيزان برسونم تا شايد به تونيد کمکی کنيد.

در ضمن من وبلاگ دوستامو هم نمی تونم به بينم