سلام...

 اين چند وقت هم مثل برق با يه عالمه ماجراهای مختلف گذشت.

به قول شاعر:          

                        " اين قافله عمر عجب می گذرد"