ديگه پير شدم.

۴ روزه از دومين سالگرد تولدش ميگذره تازه يادم افتاده.

عزيزم تولدت مبارک.

                                                                يلدا خوش بگذره