من که به دنيا آمدم همه جشن گرفتن.

من که بزرگ شدم آرزوی همه شدم.

من که مادر شدم همه بچه های دنيا آرزو داشتن من مامانشون می شدم.

من که مادر بزرگ شدم همه از حسودی دق کردن.

من که پير شدم همه جونها به من حسودی کردن.

من که از اين دنيا رفتم همه راحت شدن و جشن گرفتن.