خوشا به حال مردم باصفا.

خوشا به حال آنان که از مال فارغند.

خوشا به حال آنان که درد خويش را به ياد دارند.

خوشا به حال آنان که گرسنه ی حقيقت و زيباييند.

خوشا به حال آنان که مهربانند.

خوشا به حال آنان که دلی پاک دارند.

خوشا به حال بخشايندگان.

خوشا به حال صلح دهندگان.

خوشا به حال آنان که تعقيب می شوند.       

                                                                "خليل جبران"