من خوشبخت ترين هستم،

 چون يه خدای دارم که بيش از تصورم منو دوست داره ،

  خدائی که کاملا حواسش به من هست.