هميشه آرزو داشتم به جای که حالا رسيدم برسم.

و می دونم اگه خدا نمی خواست نمی تونستم قدم از قدم بردارم.

اين وسط يه مشکلی هم هست ،اينکه حالا نمی دونم به کجا می خوام برسم.