از دست اين نوسانات روحيم.

اجازه  نمی دهد ۲ دقيقه به حال خودم باشم.يا اوج مثبت يا صفر يا اوج منفی.

اينجا نمی شد شکل نمودار را کشيد.