در ميان هر سيب

دانه محدوی ست

در دل هر دانه،سيب نامحدود

چيستانی ست عجيب

دانه باشيم،نه سيب.

                              مجتبا کاشانی