هيچ کس لياقت اشکهای تو را ندارد

و کسی که چنين ارزشی دارد باعث

اشک ريختن تو

نمی شود