سلام...                                            

خداحافظ دوسته خوبه من.                   

حلال کن دارم می رم سفر.                              

می رم زيات امام رضا’ع‘

مشهد کاری نداري؟