از مشهد مقدس برگشتم

خواستم سفر نامه بنويسم دلم برای چشماتون آتيش گرفت.

می بينم که از غم دوری من نگارشی نفرمودين.

خلاصه اينکه يک هفته فرصت داريد بنويسيد تا من بخونم چون باز قصد سفر داريم . آن هم به سرزمين های سبز.