جنبه نداری نگاه نکن. تو که باديدن فيلم ترسناک تا يک ماه شبا ميری بغل مامانت می خوابی چرا اصرار داری که از اين فيلما ببينی؟

شيرجه زده بودم تو ويژه نامه همشهری جوان که تلفن زنگ خورد تا پاشدم بردارم قطع شد.دوباره زنگ خورد،يکم صبر کردم .نه اينگار اين بار می خواهد جوابش را بدهم.لازم به ذکر است که اين خط آی.دی.کالر ندارد.

-بله؟

-يک صدای مثلا خفناکی يواش گفت :سلام

-سلام

-خونه تنهايی؟

-....

-می کشمت.

-بمير.

جاتون خالی تا يک ربع می خنديدم.