تولدی روزی مرگ را به خود می بيند.

هر رفتی بازگشتی به دنبال دارد.

و شايد هر دوستی روزی به جدای کشيده شود.