گاهی دلم می خواهد  پست شوم،پست پست...

پست تر از حيوان