زمانی که باران می آيد سعی کن با دست هايت قطرات باران را بگيری.به تعدادی که جمع کردی ممرا دوست داری و به تعدادی که نتوانستی من تورا دوست دارم.