دلم می خواد يه گوشه برم ،گريه کنم تا ديگه اشکی نداشته باشم

دلم می خواد به بلندايی برم،اونقدر فرياد بزنم تا ديگه صدايی نباشه

دلم می خواد اونقدر تو صورت روزگار تف بندازم تا جای خشک رو صورتش نباشه

...

...