زندگی شايد آن لحظه مسدوديست

که نگاه من در نی نی چشمان تو خود را ويران می سازد .