اگر يک پاک کن داشتی که قابليت پاک کردن آدما را داشت ، چه کسی را از صحنه روزگار پاک می کردی؟

خودم پيام فروتن را پاک می کردم.