عجيبست.چند وقتی است از زندگی از خودم از چهره ام از آدم های اطرافم از دانشگگاهم از استادها از همه راضی هستم.

يا واقعا همه چی خوب شده است يا من نسبت به آنها سّر شده ام.

(از پيام های شما ممنون)