گاهی حرفای ساده آدم رو بدطوری آتيش ميزنه

گاهی آدم بی خودی زود رنج ميشه

گاهی کلمات, شبها خواب رو از آدم ميگيره

گاهی ....