باز داريم به ۲۱ بهمن می رسيم.

روزی که ۱۹ ساله پيش پا به اين دنيا گذاشتم.من روی اين روز خيلی حساس شدم .

هميشه همه ی مشکلاتم در اين روز رخ می دهد.

فکر می کنم که چگونه وارد شدن به اين دنيا اثر زيادی روی تمام زندگی ميگزارد.

من خودم بدون کمک دکتر به دنيا آمدم.

خودم به خودم روز تولدم را تبريک ميگويم.و هنگام فوت کردن شمع فقط يک آرزو می کنم.

که خدا همه ی مريض ها شفا بده مخصوصا فرناز خانم(نازی)