کار با مامان رت دوست دارم حتی آشپزی و حتی اگر ساعت ها و روزها طول بکشد.فقط من باشم و مامان.

مامان ميگه من حسودم.

دوست دارم فقط برای او از ماجراهای که دورو برم پيش می آيد برايش بگويم ولی او هميشه از پر حرفی های من کلافه است