این داستان را دوست دارم.آدم را یاد کارتون می اندازد. از نوع روایت لذت بردم،اینکه ما هر دو طرف هم صاحب کندوها هم زنبورهارا داشتیم خوشم آمد.

صنعت تشخیص را عالی به کار برده است این جلال. و درس همکاری و هماهنگی و اتحاد داد .

این بار اولی بود که خواندم نویسنده ای مورچه را دزد خطاب میکند. مورچه را حشره ای زحمت کش میشناسیم .