تا می گویم :هیچ کس مرا دوست ندارد

می گویند: لهی همه کس ات خدا باشد

اما نمی شود خدا را بغل کرد و های های گربست

نمی شود با خدا رفت سینما و خندید

نمی شود دست خدا را گرفت ، زبر باران رفت و شعر خواند