روزهای اول همیشه نگران بودم نکند تو بیش از آنچه که من، تو را دوست دارم ، دوستم داشته باشی!

حالا مطمئنم که من بیش از آنچه که دوستم داری، دوست دارم!