دلم يه جفت گوش ميخواد

 نه فقط شنوا 

گوشي باشه كه  هم با من گريه كنه  هم بخنده....