ازم نخواه با تو بمونم

تو هیچی از من نمی دونی

اگه بگم راز دلم رو

توهم کنارم نمی مونی