توی اين چند سال گذشته دنياهای جالبی ديدم و شنيده ام از کسانی که هم سن و سال خودم بوده اند.

ولی هر جه فکر کردم متوجه نشدم که دنيای من چه شکلی است . چه چيزی در آن به معنی زندگيست و نبود چه چيزی آخر دنياست.

فقط ميدانم که دنيايم جه رنگيست:

دنيايم آبی آبی است.