مولای یا مولای انت الباقی و انا الفانی و هل یرحم الفانی الا الباقی