گاهی حضورش  را احساس نمی کنم

و گاهی به رنگ قرمز ...