دفتر خاطراتم و می گم

می خواستم بندازمش دور

اما...

سادگیش نجاتش داد